След провеждане на отчетно-изборно събрание, на което е избрано ново ръководство на синдикалната организация, промяната следва […]
Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал.1 и чл.2 от Кодекса за социално осигуряване – за придобиване […]
ВЪПРОС: Държавен служител съм и през следващата календарна година ми предстоят ангажименти, които предполагат отсъствие от […]
Съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС), и по-специално чл. 11. (1) Когато по […]
В разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, законодателят регламентира възможността на всеки […]
ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР. Кодексът на труда регламентира различни видове обезщетения, чието […]
Правото на синдикално сдружаване на работниците и служителите, както и правото на работодателите да се сдружават […]
Днес, 28 февруари, се провежда младежко обучение на тема “Основи на сидикализма, колективно трудово договаряне и […]
В Кодекса на труда съществува конкретен текст, който дава отговор на този въпрос: Представителни организации на […]
За да Ви бъде даден платен отпуск за кандидатстване във ВУЗ е необходимо , съгласието на […]
Име: Маргарита Динчева Динева Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция на Синдикат на административните […]
Име: Нелия Георгиева Блажева Заемана длъжност в синдиката: Секретар на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ в […]
В предприятия с повече от 50 работници и служители се учредяват Комитети по условия на труд […]
Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за всички предприятия и […]
В Кодекса на труда / чл. 123/ е предвидена разпоредба, регламентираща различни хипотези, касаещи собствеността на […]
ОТГОВОР: Натрупаните вноски в частни универсални пенсионни фондове, могат да се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на […]
ОТГОВОР: Съгласно Наредба №2 за реда и установяване на задължение за дежурство или за разположение на […]
Понятието “работно време” означава времето, установено със закон, друг нормативен акт, с колективен трудов договор или […]