Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал.1 и чл.2 от Кодекса за социално осигуряване – за придобиване […]
Съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС), и по-специално чл. 11. (1) Когато по […]
В разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, законодателят регламентира възможността на всеки […]
Понятието “работно време” означава времето, установено със закон, друг нормативен акт, с колективен трудов договор или […]
При обсъждане и анализиране на възможности за предоставяне на допълнителни материални и социални стимули, по начин […]
При възникналата извънредна епидемична обстановка, преминаването в режим на надомна работа или работа от разстояние бе […]
На 13 март бе прието Решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно […]
Предприетите от органите на държавна власт противоепидемични мерки и действия безспорно дадоха своето отражение върху почти […]
Има три критерия, от които зависи запора на заплатата и те са: Какво е нетно възнаграждение […]
Процедурата по издаване на нова трудова книжка на работника или служителя, когато тя бъде изгубена, намира […]
С промените в Кодекса на труда (КТ), в сила от 17.07.2015 г., е създадена нова разпоредба […]
Редът, по който се отпускат паричните обезщетения за безработица, както и начинът на тяхното изплащане, са […]
Нормативна уредба Българското законодателство регламентира и гарантира правото на работниците и служителите, чрез синдикалните организации, в […]
Във връзка със световната пандемия от Covid-19, на 13 март 2020 г. Народното събрание на Република […]
Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, […]
Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност е регламентиран в Глава четвърта […]
Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, е уредена в чл. 333 […]
Дисциплинарната отговорност е уредена от разпоредбите на чл. 89 до 100 от Закона за държавния служител […]
Съгласно разпоредбите на чл. 292 от Кодекса на труда (КТ), социално-битовото и културно обслужване на работниците […]
На български език  аутсорсингът  може да  се преведе  като  дългосрочно възлагане  на работа.  Той  се  свързва  […]