С промените в Кодекса на труда (КТ), в сила от 17.07.2015 г., е създадена нова разпоредба […]
Редът, по който се отпускат паричните обезщетения за безработица, както и начинът на тяхното изплащане, са […]
Нормативна уредба Българското законодателство регламентира и гарантира правото на работниците и служителите, чрез синдикалните организации, в […]
Във връзка със световната пандемия от Covid-19, на 13 март 2020 г. Народното събрание на Република […]
Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, […]
Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност е регламентиран в Глава четвърта […]
Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, е уредена в чл. 333 […]
Дисциплинарната отговорност е уредена от разпоредбите на чл. 89 до 100 от Закона за държавния служител […]
Съгласно разпоредбите на чл. 292 от Кодекса на труда (КТ), социално-битовото и културно обслужване на работниците […]
На български език  аутсорсингът  може да  се преведе  като  дългосрочно възлагане  на работа.  Той  се  свързва  […]
Задължение за разработване на правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. […]
Правната гледна точна към категорията труд, експлицира понятието „Работна сила“, като съвкупност от умствени и физически […]
Правото на колективни действия за сдружаване в синдикална структура е основата, върху която се защитават общите […]